Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: http://mindfulness-i-skolen.com ved Rikke Braren Lauritzen, Klinik for Mindfulnessterapi, Aarhus DK, CVR: 31527937.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kommentarer

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Ejer af Mindfulness i Skolen, Rikke Braren Lauritzen, er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt evt. Virksomhedsnavn og CVR nummer, EAN nummer samt evt. oplysning om tidligere MBSR/mindfulness uddannelse.

Almindelige personoplysninger ved kurser og arrangementer:

Oplysninger om tilmeldte deltagere ved kurser og arrangementer fx i forbindelse med foredrag, workshop m.v.

Almindelige personoplysninger:

  • Registrerings og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Virksomhedsnavn og CVR nummer
  • Bankoplysninger til fakturering og udbetaling af honorar i forbindelse med arrangementer.

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Behandling efter lovkrav

Behandling med samtykke

Formålene:

Formål med behandling af tilmeldingsoplysninger:

●  Som led i aktiviteter herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

●  Nyhedsinformation i form af nyhedsbreve

●  Levering af varer og ydelser, kurser og konsulentbistand du har bestilt

●  Administration af din relation til os

●  Til behandling af fakturer, udbetaling af honorar og administration, informationsmail, vedr aktiviteter/arrangementer og projekter/kurser.

Vi behandler, primært kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

I det omfang vi behandler dine personlige oplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

  • For honorarmodtagere og deltagere ved kurser og arrangementer og samarbejdspartnere behandler vi oplysninger på baggrund af kontrakt.
  •  Udøvelse af mindfulness aktivitet, herunder afholdelse af arrangementer, kurser.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. Vi videregiver oplysninger i forhold til indgået databehandleraftaler til følgende samarbejdspartnere: bogholder, webbureau, hjemmeside administration. Vi bruger overståede samarbejdspartnere som i visse tilfælde får adgang til personoplysninger og arbejder på baggrund af databehandleraftale ud fra tavshedspligt og sikker behandling af data.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt.

Vi opbevarer kun oplysninger på deltagere og undervisere på arrangementer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).

Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet
dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Denne beskrivelse er sidst revideret d. 1. maj 2019.